Privacybeleid

Dit beleid vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door Goudprijs.nl worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te zien hoe goudprijs.nl met uw persoonsgegevens omgaat.

Goudprijs B.V.
Goudprijs B.V., gevestigd aan Industrieweg 13, 3286 BW Klaaswaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via goudprijs.nl zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.goudprijs.nl
Industrieweg 13
3286 BW Klaaswaal
0186746212

Persoonsgegevens die wij verwerken
Goudprijs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Als bezoeker van de site, kunt u deelnemen aan verscheidene activiteiten zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u zich echter registreert om de website te gebruiken, verzamelen we mogelijk de volgende persoonlijke gegevens over u om u deze diensten te kunnen aanbieden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken nadat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt:

  • Contactgegevens zoals uw naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres;
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
  • Hieronder vindt u een overzicht van gegevens die wij verwerken tijdens een bezoek aan onze website na het accepteren van de cookies.
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@goudwisselkantoor.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Goudprijs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Goudprijs B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens: volgens wettelijke termijn
Personalia: volgens wettelijke termijn
Adres: volgens wettelijke termijn

Delen van persoonsgegevens met derden
Goudprijs B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Goudprijs B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In bepaalde situaties kan Goudprijs B.V. worden verplicht om persoonsgegevens bekend te maken als reactie op een gerechtvaardigd verzoek van openbare instanties, onder meer ter voldoening aan de eisen in verband met de nationale veiligheid of rechtshandhaving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Goudprijs B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Goudprijs B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Met het akkoord gaan met de cookies geeft u toestemming tot het gebruik ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Goudprijs B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@goudwisselkantoor.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Goudprijs B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Goudprijs B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@goudwisselkantoor.nl